Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Gebruiker: De Luned Ondernemingen dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

1.3 Goederen:de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van gebruiker, alsmede op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

3. Offertes

3.1 Een offerte van gebruiker is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.3 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende week na dagtekening daarvan geldig, tenzij gebruiker in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.

3.4 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van de goederen, de onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.

5. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.

5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 52 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de gebruiker tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd blijven.

6. Prijzen

6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld.

6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

7. Betaling

7.1 Betaling dient  te geschieden zoals op de voorzijde van de factuur, tenzij partijen anderszins (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.

7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van de goederen wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

7.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:

(a) de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;

(b) beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;

(c) de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.4 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de gebruiker contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.

7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.

7.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe een verdere in verzuim stelling noodzakelijk is een rente verschuldigd van 8% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.

7.7 Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.

7.8 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

8. Levertijd

8.1 De door gebruiker vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij de betreffende goederen binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen.

8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 83 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware de goederen aan haar afgeleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

9. Garantie

9.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 De gebruiker kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.

9.3 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de gebruiker zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

9.4 De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de gebruiker onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de gebruiker bij uitvoering gemaakte fouten met betrekking tot de goederen;

b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;

c. de wederpartij de goederen niet binnen de door de gebruiker vastgestelde termijn ter beoordeling/ controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;

d. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een week na aflevering van de goederen schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;

e. de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;

f. werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan de goederen zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aangaand goederen of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan de goederen bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

10.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel.

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

(a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

(b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;

(c) Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;

(d) Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

12. Ontbinding

12.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

12.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan de gebruiker zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

12.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

12.4 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

13. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

13.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle vorderingen die de gebruiker heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst -of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.

13.2 Totdat de wederpartij aan de gebruiker alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

13.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de goederen of onderdelen daarvan die zijn eigendom zijn, terug te halen. De gebruiker kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

13.4 In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.

13.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

13.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

13.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in  betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane goederen die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

13.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of wenselijk is, is de wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te verpanden.

14. Geschillen

14.1 Een geschil kan naar keuze van de opdrachtgever, aan welke keuze de gebruiker is gebonden, door de opdrachtgever of de gebruiker aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie, van de betreffende instantie* die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies, of bij de bevoegde rechter.

14.2 Geschillen, niet zijnde consumentengeschillen, naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de Commissie van Toezicht voor de betreffende instantie* die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.

14.3 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hierboven genoemde geschillencommissie, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

14.4 In geval van bindend advies zoals bedoeld in 14.1 en 14.2 is de procedure als volgt:

(a) Een geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de secretaris van de desbetreffende commissie, met vermelding van namen en adressen van partijen en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het geschil en de eis, uiterlijk binnen 1 maand nadat het geschil is ontstaan.

(b) Degene die een geschil aanhangig maakt dient klachtengeld te voldoen op een door de secretaris van de betreffende Geschillencommissie aangegeven wijze. Het klachtengeld dient te worden gezien als een bijdrage in de kosten die de behandeling van het geschil met zich meebrengt.

(c) De behandeling van geschillen wordt nader bij reglement vastgesteld. Een exemplaar van het reglement, vergezeld van een in te vullen vragenformulier, zal aan de klager worden toegestuurd.

14.5 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG executieverdrag van 27 september 1968.

15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen van de Luned AV worden aan de klant meegedeeld via een melding op de eerstvolgende factuur of via een specifiek schrijven daartoe.

16. Verrekening en inhouding

De klant kan eventuele aanspraken uitsluitend dan met aanspraken van Luned verrekenen, wanneer zijn tegenvordering onherroepelijk in rechte vast staat op basis van een definitieve gerechtelijke uitspraak.

17. Nevenafspraken

Mondelingen nevenafspraken zijn niet van toepassing.

18. Salvatoire Clausule

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijken danwel vernietigd worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast en blijven deze overige bepalingen onverminderd van toepassing tussen partijen.

19. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Luned Group, 1 januari 2017

Deze voorwaarden zijn voor alle Luned Ondernemingen per 1 januari 2017 van kracht.

 

*Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)
Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013

Bel of mail ons voor een persoonlijke kennismaking, advies op maat en een betrouwbare offerte.

Neem contact op
Copyright © 2020 LUNED Projects